Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Behandelaar’: elke therapeut verbonden aan acupunctuur praktijk Vrouwengeneeskracht
‘Client’: de opdrachtgever, een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van Behandelaar.
‘Behandeling’: alle verrichtingen -het onderzoeken en het geven van advies daaronder begrepen- rechtstreeks betrekking hebbende op Client en ertoe strekkende Client te helpen een door Client bepaald gezondheidsdoel te bereiken, gebruik makend van de therapeutische vaardigheden die Behandelaar ter beschikking staan, zoals bijvoorbeeld -maar niet uitsluitend- acupunctuur.
‘Behandeltraject’: meerdere Behandelingen die worden verricht
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en/of diensten van Behandelaar.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen Behandelaar en Client een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Behandelaar in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Behandelaar en Client zullen dan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Totstandkoming overeenkomst

Artikel 2
2.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra Client een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar voor een Behandeling.
2.2 Behandelaar zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Tarieven

Artikel 3
3.1 Client wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen, zoals vermeld op de website en daarmee akkoord te gaan.
Betaling van een enkele Behandeling dient direct, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de behandeling, via een pinbetaling of elektronisch betaalverzoek te gebeuren. Een kortingspakket voor een Behandeltraject, dient vooraf betaald te worden.
Client krijgt na iedere Behandeling digitaal een factuur toegezonden.
3.2 Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen door te voeren in de prijs van een Behandeling. Een wijziging zal voorafgaand aan de Behandeling aan Client mondeling of schriftelijk worden meegedeeld. Door in te stemmen met de Behandeling, stemt Client ook in met de prijswijziging.
Een eenmaal aangekocht kortingspakket voor een Behandeltraject is niet inwisselbaar voor contant geld, of anderszins restitueerbaar.
De aangegeven Behandeling in het kortingspakket is voor de normaal geldende duur van een Behandeling zoals aangegeven op de website.
Een aangeschaft pakket voor een Behandeltraject, is persoonsgebonden en niet aan derden over te dragen. Het kortingspakket is in ieder geval 1 jaar geldig; de Behandelingen houden de waarde die Client er bij aanschaf voor betaald heeft en zijn niet aan een tussentijdse prijswijziging onderhevig.
3.3 Een gemaakte afspraak voor een Behandeling kan kosteloos door Client worden geannuleerd of verschoven, mits dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk (per mail of via WhatsApp) aan Behandelaar wordt doorgegeven.
Voor afspraken die tussen 24 en 48 uur van te voren worden afgezegd, zal de helft van de prijs per Behandeling in rekening worden gebracht.
Iedere afspraak, waarbij al dan niet een Behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, kan volledig aan Client in rekening worden gebracht.
3.4 Een Behandeling op basis van acupunctuur komt in aanmerking voor vergoeding door de meeste zorgverzekeraars. De Behandeling valt onder de aanvullende verzekering/alternatieve zorg. De vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis van Client. Client dient de vergoedingsmogelijkheid zelf te checken bij de zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor declaratie bij de zorgverzekeraar.

Klachten en in gebreke blijving

Artikel 4
4.1 Klachten betreffende de facturen inzake de tenaamstelling dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Client geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd.
De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
4.2 Indien Client in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur conform artikel 3.1, dan is de Client van rechtswege in verzuim.
4.3 Indien Client in verzuim is betreffende de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Client.

Geheimhouding

Artikel 5
5.1 Zowel Behandelaar als Client zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
5.2 Behandelaar voldoet aan de wet AVG. Hoe met de gegevens en privacy van Client wordt om gegaan wordt vermeld in de privacyverklaring op de website van Behandelaar.

Aansprakelijkheid

Artikel 6
6.1 Client zal er te allen tijde voor zorgdragen dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld -maar niet uitputtend- het gebruik van medicatie, het hebben van een bepaalde medische aandoening of een mogelijke zwangerschap) of waarvan Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandeling, tijdig aan Behandelaar worden verstrekt.
6.2. Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.3 Behandelaar kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Indien de Behandelaar aansprakelijk gehouden wordt, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van Behandelaar voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Behandelaar beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Behandeling, althans dat gedeelte van de Behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Behandelaar of haar ondergeschikten.
d. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.4 Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.5 Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de Behandeling waarvan alvorens de Behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden. Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een Behandeling.
6.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld (die niet in dienst zijn van Behandelaar) dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
6.7 Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor diefstal van -of schade aan- eigendommen binnen of buiten het pand waar Behandelaar gevestigd is.

Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 7
7.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze algemene voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
7.3 De rechter in de vestigingsplaats van Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
7.4 Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is Behandelaar de eerste aangewezen partij om zich in te spannen een conflict met Client op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken.
Komen partijen er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur worden ingeschakeld, waarbij Behandelaar is aangesloten. In voorkomende gevallen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
Bij een geschil tussen Behandelaar en Client over de Behandeling heeft Client, na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie KAB.
7.5 Bij een geschil tussen Benadelaar en Client over de omgang met persoons- en medische gegevens heeft Client de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen

Artikel 8
8.1 Behandelaar werkt volgens het principe van ‘informed consent’. Dit betekent dat Behandelaar Client op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde Behandeling. Uitgelegd wordt wat de aard en het doel zijn van de Behandeling, wat de diagnose en prognose zijn voor Client, welke mogelijke risico’s aan de Behandeling verbonden zijn en welke alternatieven mogelijk zijn.
Mocht Client niet instemmen met een door Behandelaar voorgesteld (onderdeel van) een Behandeling of Behandeltraject, zal Client dit direct aan Behandelaar kenbaar maken.
8.2 De Behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen Client en Behandelaar aanwezig zullen zijn. Als er derden, zoals bijvoorbeeld een stagiair, bij de behandeling aanwezig willen zijn, zal dit vooraf met Client worden overlegd. Indien Client hiertegen bezwaar heeft, maakt Client dit aan Behandelaar kenbaar en zal deze derde terstond de ruimte verlaten.
8.3 Ingevolge artikel 5 geldt er een geheimhoudingsplicht inzake besproken onderwerpen met Client. In geval van overleg of intervisie met een andere arts of therapeut -in het kader van de voortgang van de behandeling- zal de informatie als onafhankelijke casus behandeld worden waarbij het dossier geanonimiseerd zal worden en derhalve niet naar Client te herleiden zal zijn.

Vindplaats en wijziging voorwaarden (KvK Utrecht)

Artikel 9
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Behandelaar. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op www.vrouwengeneeskracht.nl. Daarnaast kan op verzoek van Client een exemplaar per post of email worden toegezonden.

Meer weten? Bel 06-41832390 voor vragen of boek een afspraak

Overzicht